Disclaimer en Privacy statement

Disclaimer en Privacyverklaring Intermaris BurenHulp
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. 
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Totstandkoming matches tussen hulpvrager en helper
Wij trachten op een goede en veilig manier te bemiddelen in de totstandkoming van een match tussen een hulpvrager en een helper en zullen daarvoor een aantal controlerende vragen stellen om de betrouwbaarheid en goede bedoelingen van de betrokkenen in te schatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de (wijze van) uitvoering van de burenhulp of (gevolgen van) de handelwijze van de hulpvrager of de helper.

Beschikbaarheid
De informatie op en werking van deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We spannen ons in om Intermaris BurenHulp zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 

Juistheid 
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy
Als u zich inschrijft als helper of hulpvrager op Intermaris BurenHulp, verstrekt u persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die hieronder genoemd worden. Uw persoonsgegevens worden maximaal 13 maanden bewaard ten behoeve van interne en geanonimiseerde rapportages aan Stichting Intermaris over het gebruik van de website.

Met het inschrijven op Intermaris BurenHulp en het opgeven van uw persoonlijke gegevens verleent u automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken. Deze gegevens kunnen, uitsluitend ter facilitering van de hulpvraag en het matchen met een helper, gedeeld worden met andere instellingen en/of bedrijven.

Doeleinden
Het primaire doel van Intermaris BurenHulp is het bieden van ondersteuning bij de totstandkoming van burenhulp tussen huurders van Intermaris. Het verwerken van gegevens van hulpvragers en helpers is noodzakelijk om de burenhulp tot stand te brengen. Iedere hulpvrager of helper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de vermelde gegevens. 

Ontvangers van gegevens
Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens van hulpvragers en helpers. Primair zijn dit VrijwillersNH  en ServiceSites International B.V., de beheerder van Intermaris BurenHulp. De hulpvrager of helper is ermee bekend dat de persoonsgegevens en overige gegevens in relatie tot de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk, gedeeld worden door de hierboven genoemde partijen. 

Communicatie
De communicatie rondom Intermaris BurenHulp verloopt deels via e-mail. De hulpvrager of helper wordt geacht zelf te zorgen dat hij/zij bereikbaar is via een juist en actief e-mailadres. Door het opgeven van een e-mailadres verklaart hulpvrager of helper zich akkoord om berichten via e-mail vanuit Intermaris BurenHulp te ontvangen. 

Auteursrecht
Intermaris BurenHulp is een initiatief van ServiceSites International B.V. Het auteursrecht op deze website en de software berust bij deze partij en, qua inhoud, bij Stichting Intermaris. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van één dezer partijen.

Vragen? Wensen?
Hebt u vragen over onze disclaimer en de privacyverklaring? Of wilt u uw goedkeuring intrekken of andere rechten o.b.v. de AVG uitoefenen? Dan kunt u ons mailen via info@vrijwilligersNH.nl.

Wijzigingen van deze Disclaimer en Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u om deze privacyverklaring te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft. 

September 2020